Dit platform

Op dit platform wordt informatie en kennis gedeeld die is opgedaan tijdens de initiatieven en projecten van Kansrijke Start in de regio Utrecht. Zo wordt dit voor iedereen toegankelijk. Op dit platform zijn ook enkele tools en materialen te vinden, zoals publicaties en informatie, maar ook sjablonen en presentaties in de huisstijl van Kansrijke Start. Daarnaast willen wij het netwerk van professionals en initiatiefnemers in de geboortezorg ondersteunen, betrekken en faciliteren. 

Van babystapjes naar grote bewegingen

We doen het samen en alle kleine beetjes helpen. Daarom is het belangrijk dat de onderlinge samenhang van de initiatieven en regionale samenwerking zichtbaar wordt. Uiteindelijk draagt alles bij aan het grotere geheel, namelijk de landelijke ontwikkeling en versterking van actieprogramma Kansrijke Start

Leidende principes

In de samenwerking in de regio zoeken we voortdurend naar aangrijpingspunten voor verandering en verbetering. Het gaat hierin om de kracht van samenwerken. Iedere partij is uitgenodigd om op eigen terrein, samen met ouders en met samenwerkingspartners kleine en grote stappen te zetten en het verschil te maken. De volgende principes zijn in de samenwerking leidend.

  • Het startpunt voor verandering zijn altijd kind, moeder en partner en professional (niet een protocol)
  • De regionale verkenning (uit 2019) waarin ouders en professionals zijn bevraagd, vormt het uitgangspunt
  • We sluiten aan bij bestaande initiatieven waar al urgentie en energie is
  • We zijn altijd uitnodigend en bemoedigend naar nieuwe initiatieven
  • Leren door doen: ook kleine stapjes zijn belangrijk
  • Alertheid op ruimte, creativiteit, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te leren
  • Het gaat om het faciliteren van concrete acties
  • De verschillende perspectieven blijven in beeld (van kind en ouder tot bestuurder)
  • Samenhang in acties, agenda’s en bijeenkomsten en samen optrekken